YASAL PROSEDÜRLER
 

BİYODİZEL İLE İLGİLİ YASAL MEVZUATLAR VE İSTENEN BELGELER


Ocak 2006 tarihli resmi gazetede yayınlanan; “Otobiyodizelin üretimi, yurtdışı ve yurtiçi

kaynaklardan temini ve piyasaya arzına ilişkin teknik düzenleme tebliğinde otobiyodizel TS EN 14214 normlu standarda, “Yakıtbiyodizel’in üretimi,yurtdışıveyurtiçikaynaklardan

temini ve piyasaya arzına ilişkin teknik düzenleme tebliği” nde; yakıt biyodizel TS EN14213 normlu standarda uygun olma zorunluluğu getirilmiştir. Yakıtbiyodizel’in taşıt araçlarında otobiyodizel olarak kullanılması yasaktır. Enerji piyasası üzenlemekurulu'nun 05.01.2006 tarih ve 630/26 sayılı kararında; Biyodizel üreticilerinin işleme lisansı kapsamına dahil edilmesine ve biyodizel üreticilerine işletme lisansı verilmesine, karar verilmiştir 

 

GEREKLİ BELGELER

 

ü       Çevre Etki Değerlendirme (ÇED)

ü        1. Sınıf Gayrisıhhi Müessese (GSM) Ruhsatı

ü        Kapasite Raporu

ü        Emisyon İzni

ü        Deşarj İzni

ü        Geri Dönüşüm Lisansı

ü        İşleme Lisansı

 

ÇED

 

Çevre Etki Değerlendirme (ÇED);                

 

   Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulamasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

 

 

ÇED Gereklidir

q      Üretilecek biodizelin tesisteki depolama kapasitesi 5.000 m³ ve üzeri olan tesisler

q       Yıllık İşleme Kapasitesi 2.000 ton ve üzeri olan Atık Yağ Geri Kazanımı için projelendirilen tesisler

Başvuru:

Çevre ve Orman Bakanlığı

 

 

ÇED Gerekli Değildir

q      Üretilecek biodizelin tesisteki depolama kapasitesi 5.000 m³ altında olan tesisler

q       Yıllık İşleme Kapasitesi 2.000 tonun altında olan Atık Yağ Geri Kazanımı için projelendirilen tesisler

Başvuru:

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

 

Yönetmeliğe tabi projeler hakkında “ÇED OLUMLU” “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” 

kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir TEŞVİK, ONAY, İZİN YAPI ve KULLANIM RUHSATI verilmez, proje için YATIRIMA başlanamaz.

 

 

 

1. SINIF GSM RUHSATI

 

 

1. Sınıf Gayrisıhhi Müessese;

 

   Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken işyerlerini ifade etmektedir.

 

YETKİLİ İDARE;

 

Ø       Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda mühasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda İL ÖZEL İDARESİDİR.

Ø       Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ,

Ø       Bunların dışında kalan hususlarda  BÜYÜKŞEHİR İLÇE VEYA İLK KADEME BELEDİYESİDİR

Ø       Belediye ve mücavir alanlar içinde BELEDİYEDİR.

Ø       Organize sanayi bölgesi sınırları içinde OSB TÜZEL KİŞİLİĞİDİR.

 

İNCELEME KURULU;

   1.Sınıf GSM için yer seçimi ve tesis kurma, deneme ve açılma izni amacıyla inceleme yapan kuruldur.

   OSB’lerde inceleme kurulu oluşturulmaz.

 

DENEME İZNİ;

   GSM de onaylı projelerine göre yapılan müessesenin, planlanan şekilde çalışıp çalışmadığının ve doğal kaynakların kirlenmesini önlemek için alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının tespiti için yetkili idarenin izni ve denetimi altında belirli bir süre deneme mahiyetindeki faaliyetlere verilen geçici izindir.

 

Projesine uygun olarak inşa edilmiş 1.SINIF GSM  yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracatı halinde, inceleme kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi 1 yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilir. Tesisin özelliğine göre inceleme kurulunun kararı ile bu süre 2 yıla kadar uzatılabilir.

DENEME İZNİ BU SÜREÇTE AÇILMA VE ÇALIŞMA RUHSATI YERİNE GEÇER.

 

SAĞLIK KORUMA BANDI;

 Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi, endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak 1.sınıf GSM etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburidir.

Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez.

ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır.

 

 

1. SINIF GSM BAŞVURUSU

 

BAŞVURU

YETKİLİ İDARE

İNCELEME KURULU

•           En Geç 7 Gün İçinde Tesisin Kurulacağı Yeri Mahallinde İnceleyerek Yer Seçimi Formu Raporunu Düzenler.

•           Görüşünü Bildirir.

YETKİLİ İDARE

•           3 Gün İçinde Değerlendirerek Yer Seçimi Ve Tesis Kurma İzni Kararı Verilir.

YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İÇİN BELGELER

1-Başvuru formu

2-Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği

3-İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu

4-Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları veya yatırım sürecinin gerektirdiği atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporları hazırlatılmasına ilişkin müteşebbisçe verilen taahhütname

5-Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu

 

RUHSAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru formu

2-Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği

3-Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu

4-Sorumlu müdür sözleşmesi

(madde 25- sorumlu müdür tayini:1.sınıf gsm de işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur)

5- Emisyon izni veya analiz raporu

6- Deşarj izni veya analiz raporu,

7- Kurul tarafından hazırlanacak açılma raporu

 

KAPASİTE RAPORU

Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindedir.

 

EMİSYON

Emisyon: Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri,

 

EMİSYON İZNİ

Ø       YAKMA ISIL GÜCÜ 50 MW ‘DAN BÜYÜK TESİSLER

Başvuru:

Çevre ve Orman Bakanlığı

 

EMİSYON ÖN İZNİ

YAKMA ISIL GÜCÜ 500 KW ‘DAN BÜYÜK 50 MW’DAN KÜÇÜK TESİSLER

Başvuru:

Valilik

 

DEŞARJ İZNİ

Deşarj: Arıtılmış olsun olmasın, atık suların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama (sulamadan dönen drenaj sularının kıyıdan veya uygun mühendislik yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması hariç) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltılmasını.

 

KAPASİTE RAPORU

Ø       Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindedir.

Ø       Kapasite raporları T.O.B.B tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanmaktadır.

 

GERİ DÖNÜŞÜM LİSANSI

Ø       Atık yağ: Bitkisel atık yağları

Ø       Kullanılmış Kızartmalık Yağlar: Yüksek sıcaklık altında okside olmuş tekrar kullanımı sağlık açısından uygun olmayan kızartma yağlarını,

Ø       Geri Kazanım: Atık yağların, Bakanlıktan lisans almış geri kazanım tesisleri tarafından toplanarak endüstride kullanılacak yarı mamul ve ürün (sabun, biyodizel ve benzeri) elde edilmesi işlemini

 

ÖN LİSANS: Atık yağların geri kazanımı amacıyla tesis kurmak ve işletmek isteyenlerin , kuracakları tesislerin projelerinin çevre ve insan sağlığına uygunluğunu gösteren belge.

    Süresi: 1 yıl

 

LİSANS: Atık yağ geri kazanım tesisi kurmak,işletmek isteyenlerin Bakanlıktan alacakları ve konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkanlara sahip olduğunu belirten belge.

   Süresi:3 yıl

 

İŞLEME LİSANSI

Ø       Başvuru Dilekçesi

Ø       Taahhütname

Ø       Tesis Bilgi Dosyası

Ø       Tarife Dosyası

Ø       Ortaklar ve Hisse Dağılımı

Ø       1.Sınıf GSM Ruhsatı

Ø       Oda Sicil Kayıt Sureti

Ø       Vergi Kimlik Belgesi

Ø       Yetki Belgesi

Ø       Ana Sözleşme

Ø       Üretilen biyodizelin standartlara uygun olduğuna dair akredite laboratuardan alınan analiz belgelerinin noter onaylı sureti.

Ø       EPDK’dan dağıtıcı lisansı almış sirketler ile yapılan sözleşme.

Ø       Yıllık üretim projeksiyonu.

Ø       Sanayi Sicil Belgesi       Alt Başlıklar

 Biodizel Kullanım Alanları
- Tüm dizel motorlu araçlar için yakıt- Brulörlü kazanlar ve kalorifer yakıtı


 Türkiye'de Biodizel
Nisan 2002'de ülkemizin ilk EN 14214 normuna uygun biodizeli üretilmiştir. Türkiye'...


 GLİSERİN
...


 YASAL PROSEDÜRLER


 BİYODİZEL MALİYETİ
Biyodizel, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla önem kazanmış ve önemli bir endüstri kolu h...


 KESİKLİ SİSTEM
 Gliserin Saflaştırma
GLİSERİN FİZİKSEL AYRIŞTIRILMASI VE SAFLAŞTIRILMASI BiyoDizel prosesi sonucunda oluşan Gliser...


 2015 Kanola Alımı
 Kanola (Kolza,Rabisa) Nedir?
Kanola Nedir ?


 İSKELE KALIP YAĞI
Taze beton ile kalıp arasında oluşacak yapışmaları engelleyerek,...


 Biyodizel Üretimi
 Biyodizel Tesis Kurulumu
GES ENERJİ SAN VE TİC LTD ŞTİ olarak 300 litreden 200.000 litre günlük kapasitede biyodizel reaktörü... 

 

 

 

 

 

 

GES ENERJİ
COPYRIGHT 2005- 2020
TURKSOFT
ALL RIGHTS RESERVED

 

Ana Sayfa          Hakkımızda           Referanslar           Ürünler           Bayilik           Irtibat


GES ENERJİ LTD ŞTİ-Tekstilkent Ticaret Merkezi Galeri O-10 No:211 Esenler/İstanbul-TÜRKİYE  |  Tel: 0(212) 438 45 90 -GSM:0 542 688 90 44 E-Mail: gesenerji@gesenerji.com  
 

SANAYİ DOĞALGAZ TESİSATI,Güneş Enerjisi,Güneş Kollektörü,Güneş Enerji Fİyatları,İstanbul Güneş Enerji Panelleri,Güneş Enerjisi Firmaları,Biyodizel satışı,Biyodizel Türkiyenin En Büyük Biyodizel Firması,makinesi,Biyodizel Fiyatı,Biyo Dizel üretim,Biyodizel Firmaları,BİYODİZEL SATIŞI,Gliserin,GLİSERİN,Biyodizel  satışı,Biodizel Satışıüretimi,Biodizel Fiyat,güneş enerji sistemleri fiyatları,edirne doğalgaz,tekirdağ doğalgaz,edirne doğalgaz firmaları,tekirdağ doğalgaz firmaları,edirne kalorifer tesisatı,edirne doğalgaz tesisatı,ufo,Sunstar infrared ısıtıcı,infrared soba,sunstar elektronik,2500 W elektrikli ısıtıcı,infrared ısıtıcı
ElektroMarket